, .

.

View Web design


Почивки 2015

Екзотични Почивки

Екскурзии

За нас

Контакт

Начало

ENGLISH
 
  ,

Д О Г О В О Р

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

 

Днес  .......  / 2015… в гр. София……

между представител на

“Мисис Травъл” ЕООД, адрес на управление: 1309 София, Зона Б18, бл. 9, ап. 58 и търговски адрес : 1000 София, ул. “Хан Аспарух” 49, ЕИК 201532912, лиценз за Туроператор  РК – 01-6811 / 2011 г. на Министерство на Икономиката, наричано за краткост ТУРОПЕРАТОР, от една страна

 

и………….................................................................

/ име, презиме, фамилия на клиента/

 …...............................................................................................................................................

/ л.к. , международен паспорт, ЕГН/

……................…………………………………………………………………………

/ адрес и телефон за обратна връзка/

наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящият договор

 

                      1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

      ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена при определените по- долу условия,   а ПОТРЕБИТЕЛЯТ,  от свое име и от името на записаните от него лица,  декларира желанието си за пътуване в............................................

Пътуването ще се осъществи с…………………………………

Място, дата и час на тръгване… …………

Място, дата и час на връщане… ….........

Вид и брой стаи :................................................................................................................

Брой туристи………………………………………………………………………………

Възрастни…………………………, деца до 12 г. ………………………………

 

Услуги, включени в цената -  ............................................................................................

Дата на пристигане ………………………………………………

Дата на заминаване… .. …………………………………………

Цена: ...........................................................................................

 

Минималният брой туристи по  програм е………………..

Срокът за уведомяване на потребителя за осъществяването на програма    е……………………

Капарото от  сумата по програмата е   .............................................................

Крайният срок за записване и заплащане е   ....................................

В общата цена е включена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” в чужбина ….не...............

Фирмата притежава сертификат по застрахователна полица No 13160153120000010 от ЗАД Алианц България София, бул Княз Дондуков 59 за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” .

фирмата или  представителя в …………………е  ........................,

адрес и телефон за контакти……………………………………………….

Телефонният номер или факс на  туроператора или туристическия агент е …..............

ПОТРЕБИТЕЛЯ може да сключи застраховка отказ от пътуване със сключване на настоящия договор която не е включена в договорената цена

Няма визови или  специфични санитарни и медицински изисквания за посещение в страната

 

      2. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Договорената цена може да  бъде променена  преди започване на организираното туристическо пътуване, когато това е свързано с промяна на  стойността на транспортни и други разходи / летищни и пристанищни такси, гориво, магистрали и фериботи, пътни такси и разрешителни, музейни такси /,  обменният валутен курс, относим към договора, инфлационни процеси, в приемащата страна/и/, водещи до промяна в първоначално договореното.

2.2. Преизчислението на договорената цена се извършва пропорционално на увеличението на включените в туристическия продукт основни и допълнителни туристически услуги.

2.3. Договорената цена не може да бъде променяна с повече от 5 %.

2.4. При промяна на цената с повече от 5 % ,но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуване ТУРОПЕРАТОРЪТ е ДЛЪЖЕН да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, който  има ПРАВО:

-          да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение или да се откаже от пътуването като не дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА. Отказът  се удостоверява писмено от ПОТРЕБИТЕЛЯ в тридневен срок от получаване на уведомлението,

-          да приеме пътуване с обща цена от по-ниско качество, като получи от ТУРОПЕРАТОРА разликата в стойността между предлаганото и първоначално договореното

-          да приме друго пътуване с обща цена  от същото или по-високо качество

-          да получи платената от него сума в седемдневен срок от получаване на уведомлението, но след представяне на писмен отказ в определените по-горе срокове.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това, като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА, най-малко в 20  дневен срок от началната дата на програмата/почивката. В този случай потребителят е солидарно отговорен с другото лице пред туроператора или туристическия агент по заплащането на общата цена и разходите по договора, свързани с прехвърлянето, съгласно условията на чл. 2.9. от настоящия договор.

2.6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години  и  ще пътува в чужбина самостоятелно, то трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата / ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите е небходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/  

2.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА ПРАВО:

- да извърши промени по програмата, свързани със  промяна на марката на транспортното средство / за автобусните програми/ , като запази   категорията и предлаганите условия, поредността на нощувките и населените места / при автобусните програми/ , когато това е в интерес на потребителя и дава възможност да се разшири с нови места  програмата.; броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно исторически забележителности и музеи, когато това е свързано с промяна на тяхното работно време или ремонтно възстановителни дейности.

2.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не плати в договорения размер и срок, екскурзията / почивката се анулира по негова вина без предизвестие и ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на капарото на основание  чл. 308 от Търговския закон. Ако екскуризията/почивката не бъде осъществена по вина на ТУРОПЕРАТОРА, същият дължи в пълен размер заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума.

2.9. При извършване на промени  от ПОТРЕБИТЕЛЯ в направената и потвърдена резервация се заплаща такса в размер на 40 лв.                             

2.10.Анулация на потвърдена резервация или отказ от пътуване се извършва  лично и писмено от лицето подало заявката. В този случай от общата договорена сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ  се удържат следните такси за анулация:  до 31дни - 0%                                                                                                                                    от 30 до 15 дни – 10%                                             от 30 до 15 дни – 10 %

                                                             От 30 дни до 20 дни – 30 %

                                                             От 21 дни до 11 дни – 50 %

                                                             10 ДНИ ПРЕДИ ПЪТУВАНЕТО суми не се възстановяват

                      други срокове, съобразно конкретната програма ……не………………………………

2.11.  Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати почивката/екскурзията през времетраенето  и по свое желание, всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

2.12 когато потвърдените  услуги не са предоставени  се удостоверява чрез наличието на протокол, подписан от представител на приемащата страна и потребителя, и чрез писмено или устно предявяване на рекламацията в срок до 14 / четиринадесет / дни, считано от датата на пристигане в първоначалното място на отпътуване.Туроператорът се задължава в срок от 10 работни дни от депозирането на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

2.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги (екскурзии, транспорт, забавления), които потребителят закупува индивидуално на място в съответния  курорт (населено място), а също и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявените услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, гражданско неподчинение, природни бедствия, пожар, действия на държавни и други органи или др. обстоятелства извън неговия контрол / анулиране на полети, промени в разписанието и цените на авиокомпании и др./

2.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ  не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на потребителя на определените за отпътуване място и време.

2.15. В случай, че по време на организирано  пътуване/почивка, Потребителят  нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.16. При нарушения на нормативни разпоредби / митнически, паспортни, визови и др. /, всички  последици са за сметка на виновното лице.

2.17.Туроператорът не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са страна по настоящия договор, но имат косвено отношение към неговото изпълнение.

2.18. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на потребителя от туроператора при изпъленение на съответната програма, е до 30 на сто от стойността на заплатените услуги, при условията на  настоящия договор.

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1. Всички спорни въпроси във връзка с изпълнението на настоящия договор, по които страните не постигнат съгласие,  се разрешават в съответствие със Закона за туризма и действащото законодателство на Република България.

3.2.  Настоящият Договор се сключва на база на Закона за труризма, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.

3.3.  Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.

3.4. Настоящият Договор е   съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

 

ТУРОПЕРАТОР:                                                                                                                             ПОТРЕБИТЕЛ:


Copyright © 2004 MISYS TRAVEL AGENCY All rights reserved.